Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců

Dobře informovaní a správně motivovaní zaměstnanci = aktivní ochrana jejich zdraví.

V rámci výchovy a podpory zdraví zaměstnanců i zaměstnavatelů budeme informovat o rizicích a nebezpečích, které se mohou vyskytovat při vykonávání práce, používaní materiálů a v pracovních postupech.

Výchovu a vzdělávání nechápeme jen jako samostatnou etapu naší práce, ale jako nedělitelnou součást všech našich aktivit.

Zaměření našich výchovných aktivit budeme usměrňovat podle struktury a charakteru nedostatků, které zjistíme v pracovním prostředí a ve vědomostech pracovníků.

Sběr a zpracovávání informací o zdraví pracovníků, účast při rozborech pracovní neschopnosti, chorob z povolání, onemocnění souvisejících s prací a zdravotních rizik.

Za součást vzdělávání považujeme potřebnou výměnu informací. Půjde zejména o poskytování informace:

  • zaměstnanci
  • zaměstnavateli
  • zástupcům zaměstnanců
  • orgánům státní správy

Zaměstnance budeme informovat o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti na práci, o výsledcích individuálních vyšetření zdravotního stavu ve vztahu k expozici faktorům pracovního prostředí a o konkrétních rizicích v pracovním procesu.

Zaměstnavateli budeme poskytovat informace o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců na práci, o důvodech potřeby přeřazení zaměstnance na jiný druh práce a o závěrech dohledu nad pracovními podmínkami a nad zdravím zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro bezpečnost a komisím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o závěrech dohledu nad pracovními podmínkami a nad zdravím zaměstnanců a o skupinových výsledcích posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců na práci.

Orgánům státní správy v oblasti veřejného zdravotnictví o zdravotních rizicích při práci a o výsledcích kolektivního posouzení zdravotního stavu pracovníků, ve vztahu k pracovnímu prostředí.

Spolupráce

Při své činnosti budeme úzce spolupracovat s bezpečnostně-technickou službou příslušného zaměstnavatele a po dohodě vykonávat i společné kontroly pracovišť.

Zdroj: www.rmacentrum.cz

Související odkazy:

Pracovně lékařská péče – hlavní strana
Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami
Právní normy k pracovně lékařské péči