Pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče)

Úvod

Od 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento institucionalizuje pracovnělékařskou péči a je součástí zákona o specifických zdravotních službách. Zákon definuje pracovnělékařské služby jako zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. Tato definice je plně v souladu s Úmluvou MOP č. 161 o závodních zdravotních službách.

Zákon výslovně stanoví, že pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených zákonem o specifických zdravotních službách a jinými právními předpisy. Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. V zemích EU je totiž běžné, že poskytovatel pracovnělékařské péče má k tomu specializované vzdělání. Je proto především věcí zaměstnavatelů, aby od svých lékařů vyžadovali absolvování tohoto specializovaného vzdělání. Poskytovatelé jsou z titulu své odbornosti oprávněni poskytovat pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele, kteří mají na svých pracovištích zařazeny zaměstnance ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli do kategorie první, druhé, třetí nebo čtvrté. Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců (byť zaměstnává jednoho či dva zaměstnance) má totiž povinnost mít svého lékaře pracovnělékařské péče a musí mít s ním uzavřenou smlouvu o pracovnělékařské péči. Navíc podle § 103 ZP je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit.

Společnost ADMED, s.r.o. má mnohaletou praxi v poskytování certifikované komplexní pracovnělékařské péče. Rádi zodpovíme jakékoliv bližší dotazy na tel.: 387 411 287.

Poslání pracovnělékařské péče

Pracovnělékařská péče je komplex zdravotních odborných služeb, v nichž se snažíme ,dle Úmluvy Mezinárodní organizace práce, o vytváření a udržování bezpečného a zdravého pracovního prostředí ve prospěch tělesného a duševního zdraví zaměstnanců. Důležité je přizpůsobení práce s ohledem na tělesné a duševní zdraví pracovníků. Oborově zahrnuje zejména poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí z povolání a všeobecného lékařství.

foto Kriss Szkurlatowski Zabýváme se vlivy práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, dále pak prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných pracovními podmínkami. Dohlížíme také na dodržení zdravotně přijatelných pracovních podmínek. Naším cílem je zabránit poškození zdraví pracovníků škodlivými faktory práce, zlepšit jejich zdravotní stav, podporovat zdravý životní styl a udržovat zdravotní způsobilost k práci. To v konečném důsledku vede ke zkvalitnění života lidí a snížení ekonomických ztrát zaměstnavatele.

Přehled pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách:

a) provádění pracovně lékařských prohlídek, a to vstupních, periodických, řadových, mimořádných a výstupních prohlídek zaměstnanců na základě infrmací o pracovním zařazení a charakteristice pracoviště (ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů),

b) každoroční provádění kontrol pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví zaměstnanců,

c) preventivní činnost s hygienickým zaměřením – provádění kontrol pracovišť, stravovacích provozů a dalších zařízení odběratele,

d) spolupráce s pracovníky státního odborného dozoru nad bezpečností práce a s orgány ochrany veřejného zdraví,

e) poskytování první pomoci,

f) spolupráce s ošetřujícími lékaři zaměstnanců,

g) stanovení a kontroly minimálního obsahu lékárniček první pomoci na pracovištích objednatele a podávání podnětů k jejich doplnění v souvislosti s riziky vyskytujícími se na pracovištích objednatele,

h) konzultační činnost v otázkách výstavby a rekonstrukcí pracovišť, a to z hlediska jejich vlivu na životní a pracovní prostředí, úprav pracovních míst, fyziologie a psychologie práce, ergonomie, při projektování, při výběru technických, technologických a organizačních opatření proti nepříznivým účinkům vlivů práce na zdraví zaměstnanců,

i) pomoc s organizací školení zástupců zaměstnanců v první pomoci,

j) očkování, prohlídky a vyšetření v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Adresa: Admed s. r. o., třída Čsl. legií 6, 370 06 České Budějovice Kontaktní telefon: 387 411 287

Související odkazy:

Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami
Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců
Právní normy k pracovně lékařské péči