Dohled nad pracovním prostředím
a pracovními podmínkami

Společnost ADMED, s.r.o. zajišťuje v rámci pracovnělékařské péče dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami svých klientů, firem a institucí.

Přizpůsobování práce lidem a každého člověka jeho práci. (ILO/WHO)

Hodnocení zdravotního rizika na základě čtyř postupných kroků:

 • identifikace nebezpečí pracovního prostředí,
 • hodnocení vztahu dávka – reakce,
 • hodnocení expozice zaměstnanců zdraví škodlivým faktorem práce a pracovního prostředí,
 • klasifikace rizika z expozice identifikovaných faktorů práce.

Hodnotíme zdravotní riziko pro pracovníky z jednotlivých faktorů pracovního prostředí a následně vypracováváme posudek o riziku.

 • Management rizika - třídění rizik podle jejich závažnosti, určovaní priority řešení jednotlivých rizik a třídění i podle možností jejich eliminace.
 • Komunikace rizika - sdělování výsledků hodnocení a klasifikace rizika zástupcům managementu a zaměstnancům.
 • Plán opatření, který je potřebný na konkrétních pracovištích zabezpečit.

Odborná poradenská činnost při hodnocení a usměrňování profesionálních rizik

Poradenství je zabezpečované z hlediska ochrany, podpory zdraví a zvýšení pohody při práci. Komunikace probíhá s managementem a zaměstnanci ve všech etapách během výkonu pracovně lékařské péče. Náš systém pravidelně poskytuje informace a poradenství o ochraně zdraví jeho zaměstnanců s přihlédnutím ke specifické problematice zaměstnavatele.

Hlavní linie poradenství je na úrovni managementu klientů. Snažíme se, aby informovanost klienta zahrnovala nejen znalost pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy, ale obsahovala i náměty na řešení nedostatků při vytváření podmínek zabezpečujících pozitivní rozvoj zdraví zaměstnanců.

Naše odborné znalosti odevzdáváme i řadovým pracovníkům tak, aby i oni byli motivováni ke zlepšování svého pracovního prostředí. Poradenství je tedy poskytované také přímo na pracovištích, např. jednoduchými ergonomickými doporučeními.

Dohled nad zdravím pracovníků a systematické sledování zdraví vybraných skupin ve vztahu k vykonávané práci a pracovním podmínkám

Dohled nad zdravím zaměstnanců na základě sledování a hodnocení zdravotního stavu, vybraných ukazatelů a zdravotní způsobilosti na práci zaměstnanců formou lékařského vyšetření se bude vykonávat:

 • před jejich nástupem do práce
 • v pravidelných intervalech při vykonávaní rizikových prací
 • při jakémkoli podezření na ohrožení jejich zdraví
 • při kontrolním sledování vybraných ukazovatelů zdravotního stavu
 • při přeřazení na jiné pracovní místo
 • při ukončení práce
 • v určených intervalech po skončení práce
 • vykonáváním imunizace (očkování)

Přizpůsobování způsobu vykonávaní práce a pracovního prostředí pracovníkům

Pomáháme při přizpůsobování práce fyzickým a mentálním schopnostem jednotlivců, což je osobně důležité u lidí, kteří patří ke zranitelným skupinám, příp. mají zdravotní problémy => uzpůsobujeme individuální potřeby a danosti všech pracovníků s ohledem na jejich věk, pohlaví a zdravotní stav.

Organizování první pomoci

Aktivně se budeme zúčastňovat na organizování systému první pomoci převážně vykonáváním periodických odborných školení vybraných zaměstnanců. Při konzultacích s managementem organizací budeme dbát na celkovou organizaci poskytování první pomoci. Budeme brát v úvahu specifické podmínky pracovišť, počet pracovníků, charakter pracovní činnosti a podobně.

Ochrana a podpora zdraví

Podpora zdraví = kombinované úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti podporovat zdraví a pohodu v práci. Spolupodílíme se na přípravě a vypracování programů efektivní ochrany zdraví pracující populace, na jejich realizaci a vyhodnocovaní dosažených výsledků.

Zdroj: www.rmacentrum.cz

Související odkazy:

Pracovně lékařská péče – hlavní strana
Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců
Právní normy k pracovně lékařské péči