Právní normy k pracovně lékařské péči

Společnost Společnost ADMED, s.r.o. zajišťuje svým klientům služby v rámci pracovnělékařské péče. Pracovnělékařská péče je regulována celou řadou zákonů, předpisů a nařízení státních orgánů. Naše společnost Vám pomůže dostát všem těmto závazkům a povinnostem.

Přehled právní úpravy k pracovně lékařské péči

  • Povinnost zajistit pracovně lékařskou péči. Podle Zákona č. 373/2011 Sb. v platném znění každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a každá právnická osoba je povinna zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči.
  • Povinnost provést kategorizace prací. Ve smyslu zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů je třeba zpracovat a předložit příslušné hygienické stanici „Návrh na kategorizaci prací“ z hlediska hygieny práce.
  • Povinnost zajistit vstupní prohlídku upravuje zákon č. 262/2007 Sb. §32, §31 zákoníku práce v platném znění. „Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.“
  • Sankce. Pokud zaměstnavatel neprokáže splnění povinnosti, příslušná krajská hygienická stanice mu může uložit sankci podle Zákona č. 258/2000 Sb., §92 nebo §93 zákona o ochraně veřejného zdraví:
    • do výše dvou milionů korun – za nesplnění nebo porušení povinnosti v oblasti pracovně lékařské péče
    • do výše tří milionů korun – pokud došlo nesplněním povinnosti k poškození zdraví fyzických osob nebo vzniku hrozby epidemie
    • do výše sto tisíc korun – za uvedení nepravdivých údajů a informací a za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru.

Zdroj: www.rmacentrum.cz

Související odkazy:

Pracovně lékařská péče – hlavní strana
Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami
Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců